پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پرسش‌های متداول
پرسش‌های متداول
 • آبخیز (watershed) چیست؟
 • آبخیزداری (watershed management) چیست؟
 • دبی (discharge) چیست؟
 • بند اصلاحی (check dam) چیست؟
 • رانش (land slide) چیست؟
 • سیل (flood) چیست؟
 • فرسایش (erosion) چیست؟
 • کشت روی خطوط تراز (Contour farming) چیست؟
 • کشت نواری(Strip cropping) چیست؟
 • هشدار سیل (flood warning) چیست؟
 • GIS چیست؟
 • جنگل(forest) چیست؟
 • مرتع (range) چیست؟
 • چراگاه (pasture) چیست؟
 • مرتعداری (range management) چیست ؟
 • اشکوب (layer or stratum) چیست؟
 • اکولوژی (ecology) چیست؟
 • پروانه چرا (grazing license) چیست؟
 • چرا (grazing) چیست؟
 • وضعیت مرتع (range condition) چیست؟
 • شایستگی مرتع (range suitability) چیست ؟
 • ظرفیت چرا (grazing capacity) چیست؟
 • گرایش مرتع (range condition trend) چیست؟
 • چگونه از جنگل محافظت کنیم؟
 • بیابان (desert) چیست؟
 • بیابان‌زایی (desertification) چیست؟
 • نقش انسان در بیابان‌زایی چیست؟
 • مقابله با بیابان‌زدایی (Combat desertification) چیست؟
 • تپه ماسه‌ای (sand dune) چیست؟
 • فرسایش بادی (wind erosion) چیست؟
 • مالچ نفتی چیست؟
 • چاپ | ارسال به ديگران  |