ثبت تخلفات- یگان حفاظت
اهميت موضوع: با توجه به بهره برداری های غیرمجاز توسط متخلفین، حضور دام در جنگل، سرشاخه زنی و کت زنی به وسیله دامداران، تغییر کاربری اراضی کم شیب جنگلی به زراعی، استفاده از سوخت هیزمی و بوته ای بیش از استعداد بالقوه، از جمله مهم ترین عوامل تخلف در جنگل ها به ویژه جنگل های شمال کشور محسوب می شود که باعث انباشته شدن پرونده های حقوقی زیادی در سازمان های مربوطه شده است. لذا فرم حاضر جهت شناسایی نوع تخلفات و همچنین واکاوی شدت آنها بر اساس اطلاعات ثبت شده در فرم ذيل توسط شما شهروند گرامي در حوزه استحفاضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري غرب استان مازندران نوشهر مي باشد.

نام 
نام خانوادگی 
نام پدر 
کدملی 
آدرس ایمیل
آدرس محل وقوع جرم
شهرستان 
بخش 
عنوان تخلف
شرح تخلف
نام دستگاه/ نام شخص متخلف
نام پدر
مستندات (عکس در حین جرم1)
مستندات (عکس در حین جرم2)
مستندات


فرهنگ منابع طبيعي بايد به معارف عمومي تبديل گردد (امام خامنه اي)


 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)