درخواست نشانه گذاری درختان باغی


نام نام خانوادگی 
شماره شناسنامه کد ملی 
نام مالک زمین(مستثنیات) نام خانوادگی مالک زمین 
محل نشانه گذاریشهرستان 
سطح باغ(متر مربع) آدرس دقیق 
کد پستی تلفن ثابت
تلفن همراه پست الکترونیک
آپلود فایل مستندات زمینآپلود فایل تصویر شناسنامه/کدملی 


فرهنگ منابع طبيعي بايد به معارف عمومي تبديل گردد (امام خامنه اي)


 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)