نظام پيشنهادات
   نام و نام خانوادگي:
 نام و نام خانوادگي (2):
 نام و نام خانوادگي (3):
 نام و نام خانوادگي (4):
پست الکترونيک :
شماره تلفن :
عنوان شغلي:
زمينه پيشنهادي:
عنوان پيشنهاد:
شرح روش فعلي:
معايب روش فعلي:
مزاياي روش پيشنهادي:
 شرح روش پيشنهادي :
 فایل الحاقی :